5.   Измерване и  контрол

         5.1.  „Скоростно“ реле WS 2400 -  каскада „Искър“ -  Следи скоростта на водата в напорен тръбопровод и при надвишаване на нормалната,  задейства  защитните затворни съоръжения. Измерва  разликата в налягането получаваща се при обтичане на тяло със специфичен  профил. Състои се от :

           -   скоростомерна сонда V300  

           -   диференциален преобразувател на налягане тип PMD55.

           -   „умен“ процес-индикатор  K3MJ – M  

  

 

 

              При окомплектоване с устройство за пресмятане/натрупване на водните количества,системата  придобива функция „търговско измерване“ в съответствие с  БДС EN 62006:2011.  

          5.2. Система CWM10 за търговско измерване  на воден обем преминал през водна турбина - МВЕЦ  „Чомаковци  1“,  хидроагрегат тип  KV1290K4

                +   водна турбина - вертикална, тип „Каплан“   

                +   мощност - Рmax  =  934  kW.

                +   дебит - Q = 10 m3/s.

            Системата се базира на метода „Winter-Kennedy” и е в съответствие с БДС EN 62006:2011 и БДС EN ISO748:2008. Измерва се диференциалното налягане ∆ р (mbar) в две контролни точки и се изчислява моментния дебит Qm (m3/s). Общото количество V (m3) на преминалата вода се “натрупва” като се интегрира във времето Qm.