1. Затворни съоръжения ВЕЦ

Фирма „Синуватик“ извършва, както проектиране и изроботка на нови, така и рехабилитация на съществуващи системи.

1.1. Нова управляваща система с МНУ и кинематично задвижване на сферичните шибъри ВЕЦ „Бели Искър” - турбини - хоризонтални, тип

Пелтон“, 2 (дваброя.

- инсталирана мощност - 16,8 MW.

 

 

1.2. Рехабилитация системи за задвижване на аварйините и ремонтните дроселклапи на напорните тръбопроводи – каскада „Искър“.

+ турбини - вертикални, тип „Франсис“ , 4 (четири) броя.

+ инсталирана мощност - ВЕЦ „Кокаляне“ - 2 х 12,5 MW

- ВЕЦ „Пасарел“ - 2 х 14,5 MW

1.3. Хидрозадвижване и електро управление на нова клапа VAG EKM

- язовир „Студена“

1.4. Аварийни плоски затвори (саваци) - МВЕЦ „Лозята“

- турбини - хоризонтални, тип „Франсис“, 2 (два) броя.

- инсталирана мощност - 5 MW.

- количество преработене вода Q = 16 m3/s

 

 

 

1.5. Хидрозадвижане и електроуправление на механични спирачки - каскада „Арда“

- ВЕЦ „Кържали“ - 4 (четири) броя турбини тип „Франсис“; обща мощност P = 106 MW.

- ВЕЦ „Студен Кладенец“ - 6 (шест) броя турбини тип „Франсис“; обща мощност P = 85 MW.

- ВЕЦ „Ивайловград“ - 3 (три) броя турбини тип „Каплан“; обща мощност P = 120 MW.

Монтирани са 7 (седем) модула „Спирачки“